Naudotojų patirčių dizainas, skirtas skaitmeniniam švietimui gerinti bendrojo ugdymo mokyklose

Projektas

Projektu UX@school norima padėti mokytojams kurti į mokinius orientuotas skaitmenines aplinkas, veiklas ir medžiagą, išnaudojant UX (naudotojų patirčių) dizaino galimybes, siekiant pagerinti mokinių įsitraukimą ir e. mokymosi technologijų naudojimą ugdyme mokyklose.

Projekto tikslai yra…:

1. …ugdyti kompetencijas, padedančias kurti novatoriškus ir patrauklius, į mokinį orientuotus mokymosi būdus, aplinkas ir skaitmeninę medžiagą; 

2. …gerinti įgūdžius, gebėjimą stebėti ir vertinti mokinio (kaip naudotojo) patirtį ir tobulinti esamus internetinius scenarijus, taikant UX principų dizainą; 

3. …sustiprinti UX dizaino kompetencijas, kurios bus taikomos kuriant, įgyvendinant ir vertinant efektyvaus mokymosi scenarijus internete

Naujienos

Partneriai

Logo

Learnable (Italija) – tai ekspertų bendruomenė, ilgus metus dirbanti kurdama novatorišką švietimo praktiką. Mokymosi tikslas – padėti Europos besimokantiesiems įgyti kompetencijų, kurios leidžia žmonėms pasiekti savo tikslų tiek darbe, tiek gyvenime.

Learnable veikia įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, mokyklos ir aukštasis mokslas, skatinant naujoviškas švietimo metodikas įvairiose srityse, (skaitmeninėse inovacijose, įtrauktyse, kalbiniuose įgūdžiuose, ekologiškoje ekonomikoje ir verslume).

Bendruomenė ieško novatoriškų sprendimų, kad švietimas būtų prieinamas ir įtraukus.

Learnable padeda diegti novatoriškas ugdymo metodikas, skirtas palengvinti prieigą prie švietimo ir mokymo, gerinti mokymo pasiūlos kokybę ir užtikrinti poveikį mokymosi procesui.

Partnerio svetainė: www.learnable-europe.eu

Kontaktai contact@learnable-europe.

 

Akoe Education (Akoe Educacio, Ispanija) yra švietimo įstaiga, kurią sudaro 9 bendradarbiaujančių mokyklų grupės, kurios dalijasi pedagoginiais principais, vadybos sistemomis ir vertybėmis, aiškiai siekdamos tobulinti savo edukacinius projektus.

Akoe veikla orientuota į visų Akoe mokyklų mokytojų pedagoginių ir mokymo įgūdžių tobulinimą bei dalijimąsi žiniomis ir gerąja patirtimi su mokytojais visame pasaulyje.

Tarp įvairių iniciatyvų yra „Akoe mokytojų mokykla“, nuo 2005 m. kartą per metus organizuojamos mokytojų mokymo dienos, skirtos konkrečioms ugdymo temoms aptarti, kuriose dalyvauja vidutiniškai 300 mokytojų.

Kita vertus, „Claustre Akoe“ vyksta pedagoginiai susitikimai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms švietimo temoms. Dalyvauja visi Akoe mokyklų mokytojai, jie organizuojami pagal lygius: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas ir vidurinis ugdymas.

Yra keturios skirtingos mokytojų darbo grupės: viena skirta ikimokyklinei, viena – pradinei, viena – vidurinei ir kita, kurią sudaro fizinio lavinimo mokytojai. Šios darbo grupės reguliariai susitinka, kad parengtų bendrus veiksmus.

Partnerio svetainė:  https://akoe.coop

Kontaktai: direccio@akoe.coop

Budakov Films (Bulgarija) yra skaitmeninė studija, daug dėmesio skirianti kūrybiškumui ir mokymosi patirties dizainui. Vizija – sukurti įsimintiną prekės ženklo identitetą, dalytis savo profesine patirtimi su bendraminčiais, vykdant mokymo programas, atitinkančias jų poreikius. Būdami aktyvūs idėjos skleidėjai ir turėdami reikiamos patirties daugialypės terpės kūrimo ir skaitmeninių mokymosi technologijų kūrimo srityje, jie padeda įmonėms ir akademinėms institucijoms įgalinti savo vizualinį prekės ženklo identitetą, permąstyti švietimo modelius ir pritaikyti naujoviškas skaitmeninio mokymosi technologijas.

Budakov Films dalyvavo daugelyje ES bendrai finansuojamų projektų, tokių kaip „Femina – moterų įtraukimas į kultūros ir kūrybos sektorių“ (2022-1-LU01-KA210-VET-000081625), KARTU (DE03-KA227-SCH-093556)), ES skaitmeninės gestų kalbų sistemos (2020-1-IT01-KA202-00838), Europos skoniai (2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562),REGIO.DIGI.HUB (2021-1-RO01-KA220-VET-000028118), Climate Change Académie (finansuoja EIT Climate) ir kt.

Partnerio svetainė: www.bfstudio.eu

 

Kontaktai: office@bfstudio.eu

Raseinių Šaltinio progimnazija. Mokykla įkurta 1989 m. rugsėjo 1 d, 1994 m. mokyklai suteiktas „Šaltinio“ pavadinimas. 2012 metais buvo pertvarkyta mokyklos struktūra, keičiant jos tipą iš vidurinės į bendrojo lavinimo mokyklą, 2014 metais – iš bendrojo lavinimo į gimnaziją. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Pagrindinis tikslas – organizuoti ir vykdyti ugdymo programas bei leisti mokinių mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus. Progimnazijos veiklos tikslas – teikti priešmokyklinį, pradinį, pirmąją pagrindinio ugdymo turinio dalį, neformalųjį švietimą ir ugdyti savarankišką, atsakingą žmogų, norintį visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam/ jai įgyti asmenines, pilietines ir socialines kultūrines kompetencijas, reikalingas sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybiškam dalyvavimui šalies pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Mokykloje mokosi daugiau nei 600 mokinių nuo 6 iki 15 metų amžiaus.

Partnerio svetainė:

https://saltiniomokykla.lt

Kontaktai: administracija@saltiniomokykla.lt

Verslumo plėtros institutas (iED) yra Graikijos ne pelno organizacija, įsipareigojusi skatinti naujoves ir verslumo dvasią.

Būdama pažangiausia tarptautinė organizacija, sertifikuotas kompetencijos centras ir DIH, iED gamina ir perduoda know-how, skatina verslumo pažinimo procesus ir remia visas verslumo iniciatyvas visoje Europoje.

Per savo veiklos metus įgyvendino daugiau nei 200 nacionalinių ir Europos projektų, pagal daugybę finansinių struktūrų ir sukūrė platų partnerių ir bendradarbiaujančių organizacijų tinklą Europoje ir už jos ribų.

Pasitelkę savo tinklą ir patirtį įvairiuose ES finansuojamuose mokslinių tyrimų ir inovacijų projektuose, orientuotuose į verslumą, sukūrė žinių centrą, kuris apima visos Europos verslumo ekosistemos poreikius.

Partnerio svetainė: https://ied.eu

Kontaktai projects@ied.eu

I.I.S. POLO 3 institutai siekia globaliai formuoti jaunų žmonių, gebančių integruotis į visuomenę kaip sąmoningus piliečius, pasiruošusius studentus, atsakingus darbuotojus, asmenybės formavimąsi.

Mokykla savo mokymo programine ir popamokine veikla siekia skatinti organišką įvairiapusę kultūrą, kuri įgalina naudingą darbo pasaulyje mokymą, tinkantį tiems, kurie ketina tęsti mokslus, moko juos tinkamai reaguoti į vis sudėtingesnius globalius iššūkius.

Todėl visų institutų kursai suteikia studentams kultūrines ir metodines tikrovės suvokimo priemones, kad jie galėtų racionaliai, kūrybiškai planuoti ir kritiškai žiūrėti į situacijas, reiškinius ir problemas.

Autonominė mokykla yra įsikūrusi teritorijoje, kuriai ji priklauso, ir suvokia savo aptarnaujamų gyventojų mokymo poreikius. Autonominė mokykla įsipareigoja teikti švietimą, tinkantį veiksmingai įtraukti jaunus žmones į socialinį kontekstą, kaip piliečių ir darbuotojų, švietimo poreikius. 

Partnerio svetainė:

www.polotrefano.edu.it

Kontaktai:

segregateria@polotrefano.edu.it 

Rezultatai

UX@school žinynas

Dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie UX principus, priemones ir pavyzdžius, kaip taikyti UX dizainą skaitmeniniams produktams ir aplinkoms, taikomoms švietimo kontekste.

UX@school Internetinė stebėjimo sistema

Internetinė priemonė, skirta mokinių (kaip naudotojų) patirtims, kai jie naudojasi skaitmenine mokymo medžiaga, stebėti ir vertinti remiantis UX dizaino principais.

UX@school MOOC

Išsamus internetinis mokymosi kursas, skirtas mokytojams sužinoti ir išmokti, kaip kurti ir taikyti UX dizainą.

UX@school Ambasadorių mokymo kursai

Tarptautinė veikla, skirta mokytojams iš partnerinių institucijų, kuri suteiks įgūdžių, kaip taikyti UX dizaino metodiką.

Sklaidos medžiaga

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos bei Italijos Nacionalinės agentūros (INDIRE) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei INDIRE negali būti laikoma už juos atsakinga.

2023-1-IT02-KA220-SCH-000156059