Дизайн на потребителското изживяване за подобряване на дигиталното образование в средните училища

Проектът

Проектът UX@school има за цел да повиши ролята на учителите и обучителите в проектирането на ориентирани към учениците цифрови среди, дейности и материали, като използва потенциала на UX дизайна за подобряване на ангажираността и ефективността на дистанционното обучение в училищата.

 

Целта на проекта е:

1. да подпомогне компетенциите за разработване и прилагане на иновативни и ангажиращи учебни програми, системи и дигитални материали, ориентирани към учениците;

2. повишаване на компетенциите за мониторинг и оценка на потребителския опит на студентите и подобряване на тези съществуващи онлайн сценарии, прилагайки принципите на UX дизайна;

3. повишаване на компетенциите по UX дизайн, които да се използват за проектиране-изпълнение-оценка на ефективни онлайн учебни сценарии

Новини

Партньорите

Logo

Learnable е общност от експерти, които от години работят върху разработването на иновативни образователни практики. Learnable се фокусира върху подпомагането на европейските учащи в придобиването на меки и твърди компетенции, които позволяват на хората да постигат целите си както в работата, така и в живота.

Learnable работи в различни сектори като образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, училищата и висшето образование, като насърчава иновативни образователни методики в различни области като цифрови иновации, приобщаване, езикови умения, зелена икономика и предприемачество.

Общността търси иновативни решения, за да направи образованието достъпно и приобщаващо.

Learnable подкрепя прилагането на иновативни образователни методологии, насочени към улесняване на достъпа до образование и обучение, повишаване на качеството на предлаганото обучение и осигуряване на въздействие върху учебния процес

уебсайт: www.learnable-europe.eu

контакт: contact@learnable-europe.eu

Akoe Education е образователна институция, създадена от група от 9 кооперативни училища, които споделят педагогически принципи, системи за управление и ценности с ясното желание да подобрят своите образователни проекти.

Действията на Akoe са насочени към подобряване на педагогическите и преподавателските умения на всички учители, които са част от училищата Akoe, и към споделяне на знания и добри практики с учители от цял свят.

Сред различните инициативи са “Училище за учители Akoe” – дни за обучение на учители, които се организират веднъж годишно от 2005 г. насам за обсъждане на конкретни образователни теми, в които участват средно 300 учители.

От своя страна “Claustre Akoe” представляват педагогически срещи, посветени на конкретни образователни теми, на които присъстват учителите от всички училища в Akoe, организирани по нива: предучилищно образование, начално образование и средно образование.

Също така има четири различни работни групи от учители – една за предучилищно образование, една за начално образование, една за средно образование и още една, съставена от учители по физическо възпитание. Тези работни групи се срещат редовно, за да разработват общи действия.

уебсайт: https://akoe.coop/

контакт: direccio@akoe.coop

Budakov Films е дигитално студио, което се занимава с креативност и дизайн на учебно преживяване. Нашата визия е да създадем запомняща се идентичност на марката, както и да споделим професионалния си опит със съмишленици, като предложим програми за обучение, които отговарят на техните нужди. Със стремеж и опит в областта на мултимедийните продукции и разработването на дигитални технологии за обучение, ние помагаме на компании и академични институции да засилят визуалната си идентичност на бранда, както и да преосмислят образователните модели и да вдъхнат живот на иновативни дигитални технологии за обучение.

Budakov Films е участвала в много проекти, съфинансирани от ЕС, като например: as Femina – Inclusion of Women in the Cultural and Creative Sector’(2022-1-LU01-KA210-VET-000081625), TOGETHER (DE03-KA227-SCH-093556), EU Digital Framework of Sign Languages (2020-1-IT01-KA202-008386), Flavours of Europe (2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562), REGIO.DIGI.HUB (2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 ), Climate Change Académie (funded by EIT Climate-KIC), и др.

уебсайт: www.bfstudio.eu

контакт: office@bfstudio.eu

RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJA. Училището е създадено на 1 септември 1989 г. През 1994 г. училището получава името “Šaltinis”. През 2012 г. структурата на училището е преструктурирана, като се променя типът му от средно училище на общообразователно училище, а през 2014 г. – от общообразователно училище на гимназия. Правната форма на прогимназията е бюджетна институция. Основната ѝ цел е да организира и изпълнява образователни програми и да издава документи, легитимиращи учебните постижения на учениците. Целта на дейността на прогимназията е да осигури предучилищно, начално, първа част на основното образование, неформално образование и да развие самостоятелна, отговорна личност, която иска да учи през целия си живот, да усъвършенства способностите си, да му помогне да придобие личностни, граждански и социално-културни компетентности, необходими за успешно по-нататъшно обучение, за утвърждаване в света на професионалната дейност, за творческо участие в гражданския, културния и социалния живот на страната. В училището са записани повече от 600 ученици на възраст между 6 и 15 години.

Уебсайт: https://saltiniomokykla.lt/

За контакти: administracija@saltiniomokykla.lt

Институтът за развитие на предприемачеството (iED) е неправителствена гръцка  организация, ангажирана с насърчаването на иновациите и укрепването на предприемаческия дух.

В качеството си на модерна международна организация, сертифициран център за върхови постижения и DIH, iED произвежда и предава ноу-хау, стимулира предприемаческите познавателни процеси и подкрепя всяко предприемаческо начинание в цяла Европа.

През годините на нашата дейност сме реализирали повече от 200 национални и европейски проекта по множество финансови рамки и сме създали широка мрежа от партньори и сътрудничещи организации от Европа и извън нея.

Използвайки нашата мрежа и опита ни в различни финансирани от ЕС изследователски и иновационни проекти, насочени към предприемачеството, ние създадохме всеобхватен център за знания, който покрива нуждите на паневропейската предприемаческа екосистема.

Уебсайт: https://ied.eu/

За контакти: projects@ied.eu

 

Институтите на I.I.S. POLO 3 имат за цел глобалното формиране на личността на младите хора, способни да се интегрират в обществото като осъзнати граждани, подготвени студенти, отговорни работници. 

Училището, чрез своите учебни и извънкласни дейности, се стреми да стимулира органична многоцелева култура, която позволява обучение, което може да се използва в света на труда и също така е валидно за тези, които възнамеряват да продължат обучението си, подготвяйки умовете им да отговорят на предизвикателствата, които поставя пред човешкото познание нарастващата сложност на проблемите.

Ето защо обучението във всички институти предоставя на студентите културни и методологически инструменти за разбиране на действителността, така че те да могат да се поставят с рационално, творческо планиране и критично отношение към ситуации, явления и проблеми.

Автономното училище е вкоренено в територията, към която принадлежи, и е наясно с потребностите от обучение на населението, което обслужва. образователните потребности на референтната група от населението, към която е ангажирано, за да осигури образователна оферта, подходяща за ефективното включване на младите хора в социалния контекст, като граждани и като работници.

Уебсайт: https://www.polotrefano.edu.it/

За контакти: segregateria@polotrefano.edu.it

 

Резултатите

Наръчник на UX@School

Ръководство за принципите, инструментите и примерите на UX за прилагане на UX дизайн към дигитални артефакти и среди в образователния контекст.

Онлайн система за проследяване

Онлайн инструмент за наблюдение и оценка на потребителския опит на учениците, базиран на UX дизайн.

MOOC UX@school

Задълбочен онлайн курс за обучение, предназначен за учители и обучители, за това как да проектират UX

Обучение на посланици Курс

Международен курс за обучение, насочен към преподаватели, с фокус върху предаването на умения за прилагане на методологията за UX дизайн.

Материали за разпространение

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

2023-1-IT02-KA220-SCH-000156059